Privacyverklaring

NMG Vastgoed B.V. (hierna:NMG) respecteert je privacy; wij dragen dan ook te allen tijde zorg dat je persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Om je van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van je nodig. Wij verwerken je persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van NMG en op al onze websites (hierna “Website”) en de diensten die wij aanbieden (hierna de “Diensten”).

 

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is NMG Vastgoed B.V., Takenhofplein 1, 6538 SZ te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister met nummer 10025590.

 

Gebruik van onze diensten en toegang tot je gegevens
Indien je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij je om je persoonsgegevens te verstrekken. Indien je je bij ons inschrijft om kans te maken op een huurwoning, ga je ermee akkoord dat wij je op de hoogte (kunnen) houden van nieuws en/of ons huuraanbod. Indien je dit niet wenselijk vindt kun je je voor de nieuwsbrief uitschrijven. Je gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de huurovereenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, aanvragen en verstrekken van huurtoeslag, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet.

Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door NMG indien nodig verstrekt aan derden zoals onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaat-huurders voor bezichtigingen (deze kunnen naam en telefoonnummer ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors en advocaten.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met je sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren.

Het kan voorkomen dat wij je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

 

Persoonsgegevens
Indien je je registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

• Naam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• emailadres;
• Geboortedatum en geboorteplaats;
• Burgerlijke staat
• Betaalgegevens;
• Inkomensgegevens;
• Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

 

Herkomst van de persoonsgegevens
Wij verkrijgen je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één de genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door NMG niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

 

Bewaartermijn
NMG zal je persoonlijke informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is en/of wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt en wat vanuit de wet- en regelgeving is voorgeschreven. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

 

Je rechten
Je hebt het recht om NMG te verzoeken om inzage in je gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om NMG te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag je ons vragen om een kopie van je gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien je gebruik wilt maken van de hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met NMG per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. NMG neemt een besluit op je verzoek binnen vier weken. Voordat wij gegevens aan je kunnen doorgeven of onjuistheden kunnen corrigeren, vragen wij je mogelijk een bevestiging van je identiteit.

Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met ons via:

NMG Vastgoed B.V.
Takenhofplein 1
6538 SZ te Nijmegen
KvK-nummer: 10025590
088-200 70 00
Info@nmg.nl

NMG Vastgoed B.V. waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-01-2020.